Posavina u srcu !

Uvođenje prakse konzultacija sa javnošću u procesu izrade zakona

U okviru implementacije aktivnosti koje se odnose na uspostavu mehanizama za proces sistematskog usklađivanja sa pravnom stečevinom EU (EU Acquis) i primjenu međunarodnih obaveza kroz Komponentu 1. Projekta IPA 2012 “Jačanje provedbe zakona, a u sklopu projektne aktivnosti pod nazivom „Uvođenje prakse konsultacija u procesu izrade zakona", u Policiji Brčko distrikta BiH, održana je edukacija za predstavnike Vlade Brčko distrikta BiH, Policije Brčko distrikta BiH i MUP-a Županije Posavske.

Edukacija se odnosila se na rukovodeće službenike u oblasti odnosa s javnošću i osobe zadužene za pravno-normativne poslove a koji učestvuju u procesu izrade zakonskih akata.

Edukaciju su provodili eksperti iz Hrvatske dr. Stjepan Gluščić i Boris Zelenika.